Pomagamy na rynku pracy – zobacz najważniejsze programy MNiSW

wtorek, 16 maja 2017

– Przedsiębiorczość rozumiana jako zdolność do wdrażania pomysłów w czyn powinna być jedną z kluczowych kompetencji absolwenta szkoły wyższej – powiedział dziś podczas drugiego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Przedsiębiorczości i Innowacji Piotr Dardziński, wiceminister nauki.

Kompetencje społeczne – ważne na rynku pracy

– Zmiany, których dokonaliśmy – między innymi poprzez ustawę deregulacyjną czy wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – dają uczelniom możliwość wprowadzenia narzędzi, kształtujących u studentów kompetencje miękkie – stwierdził Dardziński. Posiadanie kompetencji społecznych, czyli przede wszystkim przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy w grupie, zdolności do podejmowania ryzyka i krytycznego myślenia, jest kluczowe na rynku pracy.

Między uczelnią a rynkiem pracy – ustawa deregulacyjna

Pierwszym krokiem do poprawy relacji między nauką a biznesem, a tym samym do polepszenia sytuacji absolwentów na rynku pracy,  było wejście w życie ustawy deregulacyjnej. Oprócz tego, że zdejmuje ona z uczelni szereg zbędnych biurokratycznych obowiązków, to daje im jeszcze możliwość szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Szkoły wyższe mogą teraz w sposób bardziej elastyczny konstruować programy kształcenia, dopasowując je do potrzeb rynku pracy.

Przy okazji ustawowych prac nad poprawą warunków prowadzenia działalności innowacyjnej MNiSW przeprowadził szerokie środowiskowe konsultacje, których wnioski opublikował w Białej księdze innowacji. Przedsiębiorcy zwracali uwagę na to, że bardzo istotną barierą w rozwoju innowacyjności są bariery komunikacyjne występujące między nauką a otoczeniem gospodarczym, a więc te zaliczające się do kompetencji miękkich. Żeby to zmienić, biznes powinien silniej angażować się w proces kształcenia studentów.

Przedstawiamy najważniejsze inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym absolwentom będzie łatwiej po studiach!

  • Dwie ścieżki na kierunkach o profilu praktycznym

W ramach prac nad Ustawą 2.0 resort chce stworzyć nowy model kształcenia na poziomie wyższym. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie dwóch ścieżek na kierunkach o profilu praktycznym – obowiązkowe sześciomiesięczne praktyki zawodowe lub kształcenie w formie studiów dualnych.

Doświadczenia międzynarodowe (np. z Niemiec) pokazują, że nawet 80 proc. absolwentów dualnych programów studiów kontynuuje zatrudnienie u tego pracodawcy, u którego odbywało praktyki.

Więcej informacji o programie praktyk zawodowych w PWSZ tutaj.

  • Doktoraty wdrożeniowe

Ustawa o doktoratach wdrożeniowych została pod koniec kwietnia podpisana przez prezydenta, a na początku maja resort nauki ogłosił pierwszą edycję programu „Doktorat wdrożeniowy”. Doktorant podczas obywania studiów trzeciego stopnia będzie skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego w trybie dualnym: w przedsiębiorstwie i murach uczelni. Ewaluacja podobnego programu przeprowadzonego w Danii pokazała, że absolwenci przemysłowych studiów doktoranckich osiągają ok. 10 proc. wyższe zarobki od doktorantów uczących się w tradycyjnej formule.

Więcej informacji na temat konkursu tutaj.

  • Akademickie Biura Karier i Inkubatory Przedsiębiorczości

Indywidualne pośrednictwo zawodowe, zakładanie działalności gospodarczej, coaching, mentoring czy kształcenie przedsiębiorczości – to zadania, jakie stają przed akademickimi biurami karier czy inkubatorami przedsiębiorczości. W kwietniu tego roku NCBR ogłosił konkurs, którego celem jest wspieranie absolwentów w rozpoczęciu kariery zawodowej. Budżet tej edycji konkursu ma wynieść 43 mln złotych.

Więcej informacji o konkursie znaleźć można tutaj.

  • „Studiujesz? Praktykuj!”

Celem konkursu jest podniesienie jakości praktyk studenckich trwających nie krócej niż 1 miesiąc, związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia na kierunkach studiów. Staże stanowią elementy dodatkowe, które są wprowadzane równolegle do praktyk wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Pierwszy konkurs uruchomiony został w sierpniu 2015 r., a jego budżet wyniósł 145 mln złotych. Budżet konkursu zaplanowanego na 2017 roku wyniesie 150 mln złotych.

Więcej informacji pod tym linkiem.

Tagi: Piotr Dardziński, przedsiębiorczość, studenci, rynek pracy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików